Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Music-Brothers                Versie 2021.1

 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Algemene Voorwaarden: Het onderhavige document “Algemene Voorwaarden Music-Brothers”.
 2. Music-Brothers: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, gevestigd aan Steenplaats 5, 3343CW te Hendrik Ido Ambacht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 52933474.
 3. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Music-Brothers een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 4. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 5. Partijen: de Wederpartij en Music-Brothers gezamenlijk.
 6. Overeenkomst: iedere tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Music-Brothers zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot het verlenen van Diensten en/of de verkoop en levering van Producten.
 7. Overeenkomst Op Afstand: de Overeenkomst die tussen Music-Brothers en een Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of Dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Music-Brothers en de Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een consumentenkoop tot stand gekomen middels de webwinkel van Music-Brothers. Een Overeenkomst is aldus geen Overeenkomst Op Afstand indien daarbij door Music-Brothers geen georganiseerd systeem voor verkoop of Dienstverlening op afstand is gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de Consument de contactgegevens van Music-Brothers op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een Overeenkomst sluit.
 8. Diensten/Dienstverlening: alle Diensten en/of werkzaamheden waartoe Music-Brothers zich in het kader van de Overeenkomst jegens de Wederpartij heeft verbonden.
 9. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | WERKINGSSFEER

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aan een Wederpartij gericht aanbod van Music-Brothers (waaronder zijn offertes mede begrepen) en iedere tot stand gekomen Overeenkomst, behoudens voor zover daarvan uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Music-Brothers worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Wederpartij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Indien Music-Brothers niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Music-Brothers in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

 

 1. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Tenzij daarop een termijn van aanvaarding van toepassing is, is elk aanbod van Music-Brothers vrijblijvend. Indien het aanbod van Music-Brothers een termijn van aanvaarding vermeldt, vervalt het aanbod wanneer deze termijn is verlopen en het aanbod door de Wederpartij niet binnen die termijn is aanvaard. Offertes van Music-Brothers kennen in elk geval een termijn van aanvaarding van een maand na dagtekening daarvan.
 2. Aan een aanbod van Music-Brothers dat een kennelijke fout of vergissing bevat, kan de Wederpartij geen rechten ontlenen.
 3. Iedere Overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. In geval van een offerte geldt dat deze uitsluitend langs elektronische weg door de Wederpartij kan worden aanvaard.
 4. In geval van een Overeenkomst Op Afstand, zal Music-Brothers de totstandkoming van die Overeenkomst zo spoedig mogelijk aan de Consument bevestigen.
 5. Indien de aanvaarding van de Wederpartij, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het aanbod van Music-Brothers, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Music-Brothers anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Music-Brothers niet tot het nakomen van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Een aanbod van Music-Brothers geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten tussen Partijen. Tenzij daarin tussentijds wijzigingen zijn aangebracht, zijn deze Algemene Voorwaarden daarentegen wel van toepassing op eventuele vervolgovereenkomsten zonder dat Music-Brothers gehouden is deze Algemene Voorwaarden steeds opnieuw aan de Wederpartij ter hand te stellen.

ARTIKEL 4. | DERDEN

 1. Music-Brothers is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden en aldus derden bij de Dienstverlening te betrekken. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet op de Overeenkomst van toepassing.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de derden die Music-Brothers eventueel bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Music-Brothers, jegens de Wederpartij een beroep doen op de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, als ware zij in plaats van Music-Brothers, zelf partij bij de Overeenkomst.

ARTIKEL 5. | RECHT VAN ONTBINDING VAN CONSUMENTEN BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, kan de Consument een Overeenkomst Op Afstand tot 14 dagen na ontvangst van de Producten, zonder opgave van redenen ontbinden. In geval de Overeenkomst Op Afstand uitsluitend voorziet in het verrichten van Diensten, vangt de bedenktijd aan op de dag waarop de Overeenkomst op Afstand tot stand is gekomen.
 2. De Consument komt het recht van ontbinding niet toe in geval van:
  • een koop betreffende de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • de levering van Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
  • de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een Overeenkomst Op Afstand voor de geregelde levering van dergelijke publicaties;
  • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Consument en de Consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding;
  • het verlenen van Diensten betreffende de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, van catering en van Diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien;
  • het verlenen van Diensten, na afronding daarvan, mits:
  • de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
  • de Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra de Diensten zijn nagekomen;
  • een Overeenkomst Op Afstand ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.
 1. Uitvoering van Diensten binnen de ontbindingstermijn van 14 dagen, geschiedt slechts op uitdrukkelijk verzoek van de Consument.
 2. Bij uitoefening van het recht van ontbinding na een verzoek overeenkomstig het vorige lid, is de Consument Music-Brothers een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Dienstverlening dat door Music-Brothers is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding. Het evenredige bedrag dat de Consument aan Music-Brothers is verschuldigd, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen. Als de totale prijs excessief is, wordt het door de Consument verschuldigde bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het reeds uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst op Afstand.
 3. De Consument kan de Overeenkomst Op Afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Music-Brothers aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Music-Brothers. Zo spoedig mogelijk nadat Music-Brothers in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst Op Afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Music-Brothers de ontbinding van de Overeenkomst Op Afstand per e-mail bevestigen.
 4. In geval van een consumentenkoop, dient de Consument gedurende de ontbindingstermijn zorgvuldig om te gaan met de betreffende Producten en de verpakkingen daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 5. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt ter zake een consumentenkoop, zal hij de Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Music-Brothers retourneren.
 6. De Consument is in het kader van een consumentenkoop aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 6. Music-Brothers is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de Consument reeds ontvangen betaling.
 7. In geval van een consumentenkoop, dient teruglevering van de betreffende Producten plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de Consument de Overeenkomst Op Afstand conform het bepaalde in lid 5 heeft ontbonden.
 8. Indien de Consument gebruik maakt van het recht van ontbinding ter zake een consumentenkoop, komen de kosten van retournering van de Producten voor rekening van de Consument.
 9. Music-Brothers zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling, minus de eventuele waardevermindering en het eventuele bedrag als bedoeld in lid 4, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de Overeenkomst Op Afstand aan de Consument terugbetalen, mits, in geval van een consumentenkoop, de Producten door Music-Brothers zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Music-Brothers is niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de Consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Music-Brothers aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.
 10. Indien, ingeval van een consumentenkoop, slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking.

ARTIKEL 6. | ANNULERING VAN DE DIENSTVERLENING

 1. Het bepaalde in dit artikel laat het bepaalde in artikel 5 onverlet.
 2. In geval van annulering door de Wederpartij van de Overeenkomst tot het verlenen van Diensten, blijft de Wederpartij te allen tijde de eventuele aanbetaling verschuldigd. Voorts geldt dat in geval van annulering:

–  Vanaf de 30e dag (inclusief) en de 14e dag (exclusief) vóór de dag waarop de Diensten worden verleend, de Wederpartij 25% van het overeengekomen honorarium is verschuldigd;
–  Vanaf de 14e dag (inclusief) en de 7e dag (exclusief) vóór de dag waarop de Diensten worden verleend, de Wederpartij 50% van het overeengekomen honorarium is verschuldigd;
–  Vanaf de 7e dag (inclusief) vóór de dag waarop de Diensten worden verleend, de Wederpartij 75% van het overeengekomen honorarium is verschuldigd.

 1. In geval van annulering door de Wederpartij als gevolg van een niet aan haar toe te rekenen omstandigheid, oftewel overmacht, is de Wederpartij niet verplicht tot voldoening van de annuleringskosten als bedoeld in het vorige lid, met uitzondering van het bepaalde in de eerste zin van het vorige lid. De Wederpartij dient het bestaan van overmacht aan Music-Brothers te bewijzen.
 2. Annulering door de Wederpartij dient Schriftelijk te geschieden. De dag waarop de annuleringsverklaring van de Wederpartij Music-Brothers bereikt, geldt als dag van annulering.

ARTIKEL 7. | WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Music-Brothers de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
 2. Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Music-Brothers zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Music-Brothers de Wederpartij hierover van te voren inlichten.
 4. Indien een vast tarief is overeengekomen, zal Music-Brothers daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Music-Brothers proberen te trachten, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave doen.
 5. Music-Brothers zal geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Music-Brothers kunnen worden toegerekend.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen Schriftelijk door beide Partijen zijn aanvaard.

ARTIKEL 8. | TERMIJNEN & VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN IN HET ALGEMEEN

 1. Voor zover uit de aard of strekking van de betreffende verbintenis niet dwingend anders voortvloeit, zijn alle door Music-Brothers vermelde termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Music-Brothers treedt in geval van een niet-fatale termijn niet eerder in dan nadat de Wederpartij Music-Brothers Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Music-Brothers de betreffende verbintenis alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. De door Music-Brothers tewerkgestelde personen voeren de Diensten uit naar beste inzicht en vermogen. Voor zover de aard en/of strekking van de te verrichten prestaties daaraan niet in de weg staan, verbindt Music-Brothers zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis.
 3. De Wederpartij staat ervoor in dat zij, al dan niet op verlangen van Music-Brothers, alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de daartoe door Music-Brothers voorgeschreven wijze, aan Music-Brothers verstrekt. De Wederpartij staat in voor de juistheid van deze informatie. Voorts dient de Wederpartij Music-Brothers steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.
 4. In geval van Dienstverlening, is de Wederpartij er verantwoordelijk voor om tijdig vóór de uitvoering van de Diensten zorg te dragen voor:
  • een vrij toegankelijke en voor de Dienstverlening geschikte locatie van uitvoering;
  • het verkrijgen van toegang tot de plaats van uitvoering door de door Music-Brothers tewerkgestelde personen;
  • voldoende gelegenheid voor de aanvoer en plaatsing van de zaken in het kader van de Overeenkomst door de door Music-Brothers tewerkgestelde personen worden meegebracht;
  • het treffen en handhaven van alle redelijkerwijs van de Wederpartij te vergen veiligheids- en voorzorgsmaatregelen, alsmede het treffen en handhaven van alle maatregelen teneinde aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.
 1. Indien op of bij locatie van uitvoering van de Diensten schade aan goederen die door Music-Brothers dan wel de door hem tewerkgestelde personen zijn ingebracht, wordt veroorzaakt door het publiek dat zich op of bij de locatie van uitvoering bevindt, wordt deze schade door de Wederpartij vergoed tegen de vervangingswaarde van deze goederen. Ook andere door Music-Brothers dan wel de door hem tewerkgestelde personen geleden schade veroorzaakt als gevolg van andere aan de Wederpartij toerekenbare omstandigheden, zal door de Wederpartij worden vergoed. Het totale schadebedrag wordt zo spoedig mogelijk door de Wederpartij aan Music-Brothers dan wel de betreffende door hem ingeschakelde derde uitbetaald, doch uiterlijk binnen één maand na het toebrengen van de schade.
 2. De Wederpartij staat in voor de tijdige verkrijging van eventueel benodigde vergunningen en goedkeuringen van derden en vrijwaart Music-Brothers van alle aanspraken van derden wegens het ontbreken daarvan.
 3. Indien de Wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen als bedoeld in dit artikel, is Music-Brothers, onverminderd het bepaalde in het overige van deze Algemene Voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, de eventuele vertragings-/wachturen en/of extra kosten gemaakt om de tekortkoming van de Wederpartij ten behoeve van tijdige en deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst ongedaan te maken, door te berekenen aan de Wederpartij.

ARTIKEL 9. | KLACHTEN OVER DIENSTVERLENING

 1. Eventuele klachten over de Dienstverlening dienen door de Wederpartij zo spoedig mogelijk, althans binnen vijf werkdagen na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door haar veronderstelde tekortkoming, aan Music-Brothers Schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt.
 2. Indien de Wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor Music-Brothers uit een dergelijke klacht geen enkele verplichting voort.
 3. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot tijdige betaling en verdere nakoming van de Overeenkomst bestaan.

ARTIKEL 10. | VERKOOP EN LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Afhankelijk van hetgeen ter zake tussen partijen uitdrukkelijk is overeengekomen, vindt de levering van de Producten plaats door verzending daarvan op het door de Wederpartij opgegeven afleveradres, dan wel afhalen daarvan door of namens de Wederpartij op locatie van Music-Brothers.
 2. In geval van verzending van de Producten geen afleveradres door de Wederpartij is vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres.
 3. Music-Brothers bepaalt de wijze van verpakking en eventuele verzending van de Producten.
 4. Music-Brothers behoudt zich het recht voor om orders in gedeelten te leveren.
 5. Tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen, geschiedt levering aan niet- consumenten Ex Works (EXW) volgens de meest recente versie van de Incoterms. Indien de Wederpartij een Consument is, gaat het risico van verlies en beschadiging van de Producten pas over op de Consument op het moment dat de Producten door of namens de Consument in ontvangst zijn genomen.
 6. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren Producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs en eventuele bezorgkosten te voldoen.
 7. Indien de Producten niet of niet tijdig aan de Wederpartij kunnen worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Wederpartij is toe te rekenen, is Music-Brothers gerechtigd de Producten op kosten van de Wederpartij op te slaan, onverminderd de verplichting van de Wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en eventuele bezorgkosten.

 

 1. In het geval dat de Wederpartij afname van de bestelde Producten weigert of anderszins nalatig is de Producten in ontvangst te nemen, zal de Wederpartij op eerste verzoek van Music-Brothers mededelen binnen welke termijn de Producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan 14 dagen na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Music-Brothers is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien de Wederpartij, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de Producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de Wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en de redelijke kosten voor opslag van de Producten.
 2. Indien Music-Brothers bij toepassing van de leden 7 of 8 nog andere noodzakelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de Wederpartij zijn afnameverplichting jegens Music-Brothers deugdelijk was nagekomen, komen ook deze kosten aanvullend voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 11. | ONDERZOEK, KLACHTEN EN GARANTIE BIJ PRODUCTVERKOOP

 1. Music-Brothers levert de Producten uitsluitend met de eventueel door de betreffende toeleverancier met de Producten meegeleverde fabrieksgarantie. Behoudens het bepaalde in lid 4, is elke verdergaande vorm van garantie uitgesloten.
 2. De Wederpartij dient op het moment van leveren van de Producten direct te (doen) onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar het oordeel van de Wederpartij of de door haar aangewezen transporteur niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient daarvan onverwijld mededeling te worden gedaan aan Music-Brothers en dient inontvangstname achterwege te worden gelaten, dan wel, indien de afwijking gering is, een schriftelijk voorbehoud bij de inontvangstname te worden gemaakt. Indien de Producten evenwel zijn geleverd in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de
 3. Wederpartij en Music-Brothers, wordt geacht dat de aard en hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden als de Wederpartij de Producten heeft meegenomen.
 4. Indien de Wederpartij niet tijdig of niet overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid klaagt, vloeit er voor Music-Brothers uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.
 5. Een eventueel door Music-Brothers, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Music-Brothers kunnen doen gelden.
 6. Het bepaalde in lid 2 en 3 laat de dwingende wettelijke klachttermijn voor consumenten onverlet, zoals geregeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.
 7. Ook indien de Wederpartij tijdig en overeenkomstig lid 2 klaagt, blijft de verplichting van de Wederpartij tot tijdige betaling bestaan, onverminderd de dwingende wettelijke rechten van Consumenten ter zake.
 8. Elke aanspraak van de Wederpartij in verband met de stelling dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden vervalt, indien de gebreken van de Producten het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Music-Brothers toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen: gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, molestschade, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de eventuele gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Music-Brothers, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan de Producten, waaronder mede begrepen reparaties welke niet met voorafgaande schriftelijke instemming van Music-Brothers zijn uitgevoerd.

 

 

ARTIKEL 12. | OVERMACHT

 1. Music-Brothers is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan: alle van buiten komende oorzaken waarop Music-Brothers geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst, voor dat gedeelte waarop de overmachtsituatie betrekking heeft, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Music-Brothers bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij, tenzij daaraan voor de Wederpartij geen zelfstandige waarde toekomt, gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het bepaalde in het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 13. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Music-Brothers is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Music-Brothers ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Wederpartij haar onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd, alsook in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Music-Brothers gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. De Wederpartij is verplicht de schade die Music-Brothers ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 4. Indien Music-Brothers de Overeenkomst ontbindt, zijn alle eventuele vorderingen die Music-Brothers nog op de Wederpartij heeft, terstond opeisbaar.

ARTIKEL 14. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod van Music-Brothers vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijs en eventueel bijkomende kosten. Alle door Music-Brothers vermelde en door de Wederpartij verschuldigde bedragen zijn exclusief btw, met dien verstande dat een aanbod gericht aan Consumenten bedragen (mede) inclusief btw vermeldt.
 2. Indien zich na totstandkoming van de Overeenkomst, doch vóór afronding of levering, een wijziging voordoet in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is Music-Brothers gerechtigd de overeengekomen bedragen dienovereenkomstig te wijzigen.
 3. Voorts is Music-Brothers gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de Overeenkomst, doch vóór afronding of levering openbaren, aan de Wederpartij door te berekenen, met dien verstande dat een Consument om die reden gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst en Music-Brothers alsnog uitdrukkelijk te kennen geeft de Overeenkomst niet onder de oorspronkelijk overeengekomen prijscondities te willen nakomen.
 4. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, is Music-Brothers gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het door de Wederpartij aan Music-Brothers verschuldigde te vorderen, met dien verstande dat in geval van een consumentenkoop Music-Brothers de Consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs. Voorts geldt dat ten aanzien van drive-in shows de Wederpartij aan Music-Brothers in elk geval een aanbetaling is verschuldigd, e.e.a. zoals uitdrukkelijk door Music-Brothers vermeld.
 5. Betaling dient te geschieden op de daartoe door Music-Brothers aangewezen wijze, binnen de door Music-Brothers vermelde of aangezegde termijn.
 6. Indien de Wederpartij haar onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd, alsook in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de Wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
 8. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Wederpartij aan Music-Brothers verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij. Tenzij de Wederpartij een Consument is, zijn de buitengerechtelijke incassokosten gefixeerd op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 90,- voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet is voldaan. In geval van een Consument zal worden aangesloten bij het bepaalde in de Wet Incassokosten.

ARTIKEL 15. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De Wederpartij draagt de schade veroorzaakt als gevolg van door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, schade als gevolg van enige andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede schade als gevolg van een andere omstandigheid die niet aan Music-Brothers kan worden toegerekend.
 2. Music-Brothers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Music-Brothers is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze Algemene Voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Music-Brothers in de nakoming van de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze Algemene Voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Music-Brothers aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Music-Brothers toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.
 1. Mocht Music-Brothers aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Music-Brothers te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient Music-Brothers hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Music-Brothers ter zake vervalt.
 2. De aansprakelijkheid van Music-Brothers is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Music-Brothers betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Music-Brothers nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Music-Brothers afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Music-Brothers dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 3. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Music-Brothers vervalt door verloop van één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schade toebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
 4. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Music-Brothers bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 5. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 6. De Wederpartij vrijwaart Music-Brothers van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien Music-Brothers uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Music-Brothers zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Music-Brothers, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Music-Brothers en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

ARTIKEL 16. | FOTO- EN FILMOPNAMEN/PORTRETRECHTEN

De Wederpartij stemt ermee in dat Music-Brothers de in het kader van de Dienstverlening door of namens Music-Brothers vervaardigde foto- en filmopnames, zonder voorafgaande uitdrukkelijke instemming van de Wederpartij mag gebruiken ter promotie van de activiteiten van Music-Brothers op zijn website, sociale mediapagina’s of in zijn portfolio. De Wederpartij kan haar instemming op grond van gewichtige redenen Schriftelijk intrekken. Indien de foto’s of films geportretteerden bevatten die niet de Wederpartij betreffen, zal Music-Brothers deze personen evenwel voorafgaand uitdrukkelijke instemming vragen voor het gebruik van de opnames voor de genoemde doeleinden.

ARTIKEL 17. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Music-Brothers verkochte en geleverde Producten blijven eigendom van Music-Brothers totdat de Wederpartij al haar verplichtingen uit de betreffende Overeenkomst jegens Music-Brothers is nagekomen.
 2. Het is de Wederpartij verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht Music-Brothers hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De Wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Music-Brothers of door Music-Brothers aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De Wederpartij dient Music-Brothers op eerste verzoek alle informatie te verschaffen teneinde zijn eigendomsrechten te kunnen uitoefenen, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,- per dag dat de Wederpartij daarmee in verzuim
 5. is en zonder dat Music-Brothers de Wederpartij daarvoor in gebreke hoeft te stellen. Alle in verband met de uitoefening van de eigendomsrechten van Music-Brothers staande redelijke kosten, komen voor rekening van de Wederpartij.
 6. Als de Wederpartij, nadat de verkochte Producten door Music-Brothers aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 18. | INTELLECTUELE EIGENDOM

Music-Brothers behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Het is de Wederpartij verboden de goederen waarop het intellectuele eigendomsrecht van Music-Brothers rust, te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of op enige andere wijze te (doen) gebruiken dan voor de doeleinden waarvoor deze aan de Wederpartij ter beschikking zijn gesteld.

ARTIKEL 19. | PRIVACY/GEHEIMHOUDING

 1. De persoonsgegevens die Music-Brothers ter uitvoering van de Overeenkomst van de Wederpartij ontvangt, dan wel waarmee Music-Brothers in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst anderszins in aanraking komt, worden vertrouwelijk behandeld en slechts verwerkt voor zover dat noodzakelijk is om uitvoering aan de Overeenkomst te kunnen geven.
 2. Uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van Music-Brothers hebben toegang tot de persoonsgegevens als bedoeld in het vorige lid en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van eventuele derden als bedoeld in artikel 4 die Music-Brothers bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt en die in aanraking komen met de persoonsgegevens als bedoeld in het vorige lid. Music-Brothers zal de bedoelde persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van Music-Brothers vallen, evenals door Music-Brothers ingeschakelde derden, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de bedoelde persoonsgegevens te respecteren. Ter waarborging daarvan heeft Music-Brothers een geheimhoudingsverklaring met de bedoelde personen en derden gesloten.
 3. Persoonsgegevens worden door Music-Brothers slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Music-Brothers legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
 4. In de privacy policy op de website van Music-Brothers is verder beschreven op welke wijze Music-Brothers persoonsgegevens verwerkt.

ARTIKEL 19. | SLOTBEPALINGEN

 1. Indien een klacht, in het kader van een Overeenkomst Op Afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).
 2. Music-Brothers heeft steeds het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, met dien verstande dat de wijzigingen geen betrekking hebben op reeds daarvoor tot stand gekomen Overeenkomsten.
 3. Op elke Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen Partijen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 5. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
 6. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Music-Brothers aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.